Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4039
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKərimova, Validə-
dc.date.accessioned2019-05-06T12:36:09Z-
dc.date.available2019-05-06T12:36:09Z-
dc.date.issued2019-04-29-
dc.identifier.citationIII International Scientific Conference of Young Researchersen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/4039-
dc.description.abstractAparılan tədqiqat işinin aktuallığı məhz ondadır ki, burada N. Xomskinin sintaktik təlimində üst və alt qat problemi, alt və üst qatda ikimənalılıq (ambiguity) və nəhayət bu məsələlərin həllinə təşəbbüs göstərilərək, onların həlli üçün müxstəlif yanaşmalar istifadə olunur. Qeyd edilən nəzəri fikirləri təsdiqləmək üçün müəllif Azərbaycan, Rus və ingilis dillərinin materiallarından geniş istifadə etmişdir. Sintaktik təlimdə cümlənin alt və üst strukturu müəyyən mənada araşdırma obyekti kimi götürülmüşdür, lakin bununla belə, N. Xomskinin dil təliminin məziyyətləri də araşdırılmışdır. Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, aparılan tədqiqat işinin elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti ondadır ki, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq cümlənin alt qat strukturu və alt qatda ambiguity (ikimənalılıq) və onun müəyyənləşməsi kriteriyaları və dilin mənimsənilməsində alt və üst qatların qarşılıqlı əlaqəsi tədqiq olunmuşdur.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherBaku Engineering Universityen_US
dc.subjectNoam Xomskien_US
dc.subjectalt qat strukturuen_US
dc.subjectalt qatda ambigutiyen_US
dc.titleAlt və üst struktur ikimənalılığı (ambiguity) arasındakı sintaktik fərqen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALT VƏ ÜST STRUKTUR İKİMƏNALILIĞI (AMBIGUITY) ARASINDAKI SİNTAKTİK FƏRQ.pdf978.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.