Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4039
Title: Alt və üst struktur ikimənalılığı (ambiguity) arasındakı sintaktik fərq
Authors: Kərimova, Validə
Keywords: Noam Xomski
alt qat strukturu
alt qatda ambigutiy
Issue Date: 29-Apr-2019
Publisher: Baku Engineering University
Citation: III International Scientific Conference of Young Researchers
Abstract: Aparılan tədqiqat işinin aktuallığı məhz ondadır ki, burada N. Xomskinin sintaktik təlimində üst və alt qat problemi, alt və üst qatda ikimənalılıq (ambiguity) və nəhayət bu məsələlərin həllinə təşəbbüs göstərilərək, onların həlli üçün müxstəlif yanaşmalar istifadə olunur. Qeyd edilən nəzəri fikirləri təsdiqləmək üçün müəllif Azərbaycan, Rus və ingilis dillərinin materiallarından geniş istifadə etmişdir. Sintaktik təlimdə cümlənin alt və üst strukturu müəyyən mənada araşdırma obyekti kimi götürülmüşdür, lakin bununla belə, N. Xomskinin dil təliminin məziyyətləri də araşdırılmışdır. Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, aparılan tədqiqat işinin elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti ondadır ki, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq cümlənin alt qat strukturu və alt qatda ambiguity (ikimənalılıq) və onun müəyyənləşməsi kriteriyaları və dilin mənimsənilməsində alt və üst qatların qarşılıqlı əlaqəsi tədqiq olunmuşdur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4039
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALT VƏ ÜST STRUKTUR İKİMƏNALILIĞI (AMBIGUITY) ARASINDAKI SİNTAKTİK FƏRQ.pdf978.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.