Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3486
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDostiyeva, Sәnurә-
dc.date.accessioned2017-02-13T05:04:37Z-
dc.date.available2017-02-13T05:04:37Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationAzerbaijan archaeologyen
dc.identifier.issn2218-0346-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/3486-
dc.description.abstractOrta әsrlәrdә qız vә gәlinlәrin geydiklәri başlıca qol-bilәk bәzәyi bilәrziklәr idi. Bilәrziklәr әsasәn metal vә şüşәdәn hazırlanırdı. Orta әsrlәrdә әhalinin mәişә- tindә әn geniş yayılmış bәzәk әşyasının şüşә bilәrziklәr olduğunu qeyd etsәk yanılmarıq (1, s.159). Bu fikri 2006-2016-cı illәrdә Şәmkir şәhәr yerindә aparılan arxeoloji qazıntılar әyani nümayiş etdirir. Orta әsr Şәmkir şәhәr yerindәn tapılan bә- zәk әşyalarının yarıdan çoxunu şüşә bilәrziklәr tәşkil edir. Kütlәvi tapıntı olmasına baxmayaraq hәmin bәzәk әşyaları xüsusi tәdqiqat obyekti olmayıb. Hazırkı mә- qalәdә mәqsәd Orta әsr Şәmkir şәhәr yerindәn tapılan şüşә bilәrziklәri tәhlil etmәk, onların tipoloji tәsnifatını aparmaq, hazırlanma üsullarını tәyin etmәkdәn ibarәtdir.en
dc.publisherKhazar University Pressen
dc.relation.ispartofseriesVol. 16;№ 2-
dc.subjectOrta әsren
dc.subjectŞәmkiren
dc.subjectbәzәk әşyasıen
dc.subjectbilәrziken
dc.subjectşüşәen
dc.titleOrta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış şüşə bilərziklər haqqındaen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:2016, Vol. 19, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sənurə Dostiyeva.pdf428.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.