Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3486
Title: Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış şüşə bilərziklər haqqında
Authors: Dostiyeva, Sәnurә
Keywords: Orta әsr
Şәmkir
bәzәk әşyası
bilәrzik
şüşә
Issue Date: 2016
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Vol. 16;№ 2
Abstract: Orta әsrlәrdә qız vә gәlinlәrin geydiklәri başlıca qol-bilәk bәzәyi bilәrziklәr idi. Bilәrziklәr әsasәn metal vә şüşәdәn hazırlanırdı. Orta әsrlәrdә әhalinin mәişә- tindә әn geniş yayılmış bәzәk әşyasının şüşә bilәrziklәr olduğunu qeyd etsәk yanılmarıq (1, s.159). Bu fikri 2006-2016-cı illәrdә Şәmkir şәhәr yerindә aparılan arxeoloji qazıntılar әyani nümayiş etdirir. Orta әsr Şәmkir şәhәr yerindәn tapılan bә- zәk әşyalarının yarıdan çoxunu şüşә bilәrziklәr tәşkil edir. Kütlәvi tapıntı olmasına baxmayaraq hәmin bәzәk әşyaları xüsusi tәdqiqat obyekti olmayıb. Hazırkı mә- qalәdә mәqsәd Orta әsr Şәmkir şәhәr yerindәn tapılan şüşә bilәrziklәri tәhlil etmәk, onların tipoloji tәsnifatını aparmaq, hazırlanma üsullarını tәyin etmәkdәn ibarәtdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3486
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2016, Vol. 19, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sənurə Dostiyeva.pdf428.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.